آرمانهای مجتمع

دستیابی به آموزشگاهی دانش مدار، کارآمد، پایدار و پاسخگو

در راستای اعتلای کرامت انسانی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

از طریق ارتقای کیفیت آموزش بهبود و سطح مهارت شغلی افراد