برگزاری جلسه مشترک رئیس آموزش فنی و حرفه ای شهید باهنر با رئیس شورای شهر بابل و رئیس انجمن صنفی بابل در خصوص رفع مشکلات آموزشگاههای آزاد

این جلسه با حضور تقی قبادی رئیس مرکز و ابوالحسنی رئیس شورای شهر بابل و همچنین ابراهیم نیا رئیس انجمن صنفی ، همکاران اداری و بخش خصوصی آموزش فنی و حرفه ای شهید باهنربابل و بهمراه پورچالی و بیژنی اعضای شورای شهر بابل تشکیل شد.

قبادی در اين جلسه به تبيين جايگاه و نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در ايجاد زمينه هاي اشتغال در افراد پرداخته و هفته مهارت را فرصت مناسبي براي شناخت هر چه بيشتر آحاد مردم بويژه جوانان جوياي مهارت و كار از اين آموزشها عنوان كرد و از تمامي حاضران خواستار همكاري و معاضدت در انجام برنامه هاي اين سازمان شد.
لازم بذکر است اعضاء در این جلسه در خصوص مشکلات آموزشی ، عوارض های شهرداری ، رفع معضل مالیات تغییر بهره وری مکانهای آموزشی به گفتگو پرداختند.