طرح های آموزشی مجتمع

سفیران کار و تلاش (ویژه اردوهای جهادی)

مددجوی ماهر ( ویژه مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی)

تاکسیران ماهر( ویژه رانندگان تاکسی وصل و نقل عمومی)

دانش آموز ماهر (ویژه دانش آموزان متوسطه اول)

بانوی ماهر( ویژه بانوان خانه دار)

و طرح های متنوع دیگر