فراخوان دعوت به همکاری

تدریس در "مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال"

مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال، فعال در عرصه آموزش های مهارتی و اشتغال به منظور تحقق برنامه توسعه و جهت تکمیل کادر آموزشی خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

شرایط مدرس

عناوین رشته های آموزشی

 واجدین شرایط می­توانند جهت اطلاع از عناوین دوره ها، به سایت مجتمع آموزشی علوم فنون شمال مراجعه و نسبت به ارسال رزومه و مدارک از طریق ایمیل  olomfonontvto@gmail.com اقدام نمایند.