بازدید اماکن گردشگری در راستای اولین مسابقات سفرنامه، عکاسی و فیلم کوتاه