بازدید مدیر مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال و رئیس هیات غواصی بابل از سد شیاده

بازید طالشیان رئیس و شاکری دبیر هیات نجات غریق و غواصی شهرستان بابل با حضور یاسر ابراهیم نیا مدیر مجتمع آموزشی علوم وفنون شمال و هیات همراه از فضا و امکانات این مجتمع و سد شیاده بندپی غربی شهرستان بابل با هدف برگزاری دوره آموزشی غواصی و جوشکاری زیر آب برای اولین بار در استان مازندران.