بازدید مهندس اصغری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مازندران از مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال

یکشنبه 17 اسفند 1399

بازدید مهندس اصغری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مازندران و مهدی پورچالی عضو شورای اسلامی شهر بابل و رئیس انجمن صنفی استادکاران ساختمانی از فرآیند همکاری مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال و موسسه مشاوره شغلی و کاریابی گنج بابل.
محور گفتگوهای این بازدید در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی و آموزشهای مهارتی و پرورش و جهت دهی نیروی کار ماهر به سوی کارآفرینی و نقش مراکز مشاوره شغلی و کاریابی در بازار کار و دستیابی به جامعه ای به سوی پیشرفت صورت گرفت.


روابط عمومی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال