برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران آموزشگاه ها

🔻برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور :

🔹مهندس خطیر مسئول آموزشگاه های آزاد استان مازندران
🔹مهندس قبادی معاون مدیر کل و رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید با هنر بابل
🔹مهندس معافی رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد استان مازندران
🔹جناب آقای یاسر ابراهیم نیا رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد شهرستان بابل و مدیر مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال
🔹سرکار خانم دکتر محمدی زاد رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای الزهرای امیرکلا
🔹سرکار خانم شعله جعفری عضو هیات مدیره کانون استان
🔹جناب آقای یحیی زاده گنجی کارشناس محترم واحد آموزشگاه آزاد شهرستان بابل
و برخی از مدیران و صاحب نظران آموزشگاه های فنی و حرفه ای شهرستان بابل

✅ روابط عمومی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال