برگزاری دوره تخصصی فن بیان و سخنوری


🔻 برگزاری دوره تخصصی فن بیان و سخنوری.

✅ روابط عمومی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال

🌐 www.of-tvto.ir
📞011-32284430
📞011-32284330
📱 09116664430
🆔 @olomfononshomal84
🆔‌https://www.instagram.com/olomfononshomal84

🏣 مازندران، بابل، بلوار امام رضا(ع)، خداداد۲۸