تصاویر منتخب از بازدید مهندس اصغری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مازندران از مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال