حضور مدیر مجتمع آموزشی علوم وفنون شمال درنمایشگاه بین المللی تهران

حضور درنمایشگاه بین المللی تهران و دیدار با مدیران کل و معاونین ادارات کل میراث صنایع دستی و گردشگری جهت معرفی مسابقات مرحله کشوری گردشگری و دعوت از آنان جهت شرکت در مسابقات مذکور با حضور بهداد رحیمی ،مسئول المپیاد اداره کل فنی و حرفه ای مازندران ، یاسر ابراهیم نیا مجری مسابقات گردشگری و راز مدیر مسابقات ملی مهارت کشورطی جلسه ای صورت پذیرفت.