صدور پروانه فعالیت در حوزه گردشگری منوط به اخذ گواهینامه مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای