نرم افزار اندروید

  • مشاهده دپارتمانهای آموزشگاه
  • مشاهده جزییات پروژه مسابقه
  • مشاهده منشور مسابقات
  • مشاهده ضوابط داوری
  • مجری مسابقات
  • دبیرخانه مسابقات
  • پوستر مسابقات
  • و ...